Juridische Kennisgeving

Extract uit de Algemene Voorwaarden – De complete Algemene Voorwaarden bekomen

6. EIGENDOMSRECHTEN
6.1. De intellectuele-eigendomsrechten met betrekking tot deze website en de diensten behoren uitsluitend Le Chalet de la Forêt – Deveco Food N.V. toe. Kopiëren, aanpassen, vertalen, openbaar maken of ander gebruik, gedeeltelijke of volledige wijziging van deze site, in enige vorm of op enige wijze is streng verboden zonder de voorafgaande en schriftelijke goedkeuring van Le Chalet de la Forêt – Deveco Food N.V.. De namen, logo’s en andere tekens die op deze site worden gebruikt, met inbegrip van het logo en de naam van Le Chalet de la Forêt – Deveco Food N.V., zijn wettelijk beschermde merk- en/of handelsnamen. Het gebruik van om het even welke van deze of soortgelijke tekens is ten strengste verboden zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van de houder ervan. Een inbreuk op deze rechten kan leiden tot burgerlijke of strafrechtelijke vervolging.
6.2. Aan de informatie die op deze website aangeboden wordt kan op geen enkele wijze rechten of aanspraak
ontleend worden. De diensten en documenten op deze website werden samengesteld op basis van ‘beste bronnen’, echter kunnen gedateerd zijn en niet meer overeenkomen met de actuele gegevens. Het actualiteitsgehalte van de aangeboden informatie dient in functie van de verschijningsdatum geïnterpreteerd te worden. Koppelingen op deze site die verwijzen naar andere sites hebben enkel tot doel u verder te informeren. Le Chalet de la Forêt– Deveco Food N.V.is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor de informatie op welke wijze dan ook aangeboden op deze sites. Le Chalet de la Forêt – Deveco Food N.V. waarborgt niet dat deze website vrij is van virussen of andere componenten met schadelijk karakter.

7. BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE GEGEVENS
Le Chalet de la Forêt – Deveco Food N.V. hecht veel belang aan de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers. Ofschoon de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. In dit geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens. Ingevolge de bepalingen van deze wet , heeft U het recht alle gegevens op uw naam in te kijken, te wijzigen en te verwijderen volgens de voorwaarden voorzien in de wet. U kunt zich, gratis en op aanvraag, steeds verzetten tegen het gebruik van uw gegevens met het oog op direct marketing. Om gebruik te maken van dit recht, richt U zich tot Le Chalet de la Forêt – Deveco Food N.V. op volgend e-mailadres: info@lechaletdelaforet.be. Alleen al door het feit dat hij op deze website een formulier met zijn persoonlijke gegevens invult of een bestelling plaatst, machtigt de Klant Le Chalet de la Forêt – Deveco Food N.V. om over te gaan tot de verwerking van zijn persoonlijke gegevens en om deze te gebruiken voor intern bedrijfsbeheer. Men verstaat onder “intern bedrijfsbeheer” Klantenadministratie, beheer van bestellingen, leveringen, facturatie, diensten, opvolging van de solvabiliteit, evenals marketing en gepersonaliseerde publiciteit. Ingeval van gebruik van uw persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld e-mail) voor directe marketing, hebt U het recht u op elk ogenblik, kosteloos en zonder opgaaf van reden, te verzetten tegen verder dergelijk gebruik van uw gegevens. Le Chalet de la Forêt – Deveco Food N.V. zal er alles aan doen de veiligheid en het vertrouwelijk karakter van uw gegevens te vrijwaren en met name op te treden tegen iedere wijziging, vernietiging, verspreiding of niet-toegelaten toegang tot de gegevens. Voor nadere inlichtingen, wordt de Klant verzocht zich te wenden tot het openbaar register dat wordt bijgehouden door de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.